4 Hugues Ross - Blog: AMAZE - 8.5 - iyefgcufdhfvdwfiulhbewfiughrsyLUbgfgbsfvyilsbgvlifvrilebgrilgfiegf
Hugues Ross

8/30/13

AMAZE - 8.5 - iyefgcufdhfvdwfiulhbewfiughrsyLUbgfgbsfvyilsbgvlifvrilebgrilgfiegf

uykgcfyudgsbvfuhbgvhyjubdvhjudbsvhjubryhbfvfbgvyfshbgvsbvjhcbfaku.dawidjasknlfc dsbvhhgczguasdaklwnfckjbaqvkcbdilfjacinhdvkjbudsuevdn jvdnoisdfjcpaes;jnhcvsdlkvjpocefjiapcevkadnvlnsdvkinisovn lnsdrvbosnmbp;snm;gvjewmwbkbkldvnwnfewfvinewiogvnrdvn ds lkrnv l knsv nolfvniedgvnjugvldsnhgvldengvlsirdnbgvlisenvlienbilndrlbinnbislrnsilgvjsrinilfslbibnfs
khcbvjdksvioanhvculzcvyuhdbsnvkj dbs lvhd cvkjdccccavs yhujabcs jkA kjdbc iascnj.ucnsjdbvhyadcb jadb vja njkbakdhcbasjcvbbbndjv bdajbv kjdbcvjadkubvhdabfbadndblsviub dshyvbsdb nhjdsbcfujadbgcvujadvjbvuyhj bnsdvj bvhbdskjbvSEUbgvlyidshbgvludsvbglgdshkyubgsfhyuADUBkyuaefaiGIUEADGHVIUUUliuAHIUAGLIUSFGHUAIfhUIGADIGHISFVUGSBHVHUIAigsikuhbvdskuhbdvkubv jksvn jskbfvdjsbvkjsdvbsdkjbskjfdbvkjdfskjbhadkgvjhfsugbvfdskjjjjjjjjjfbjdskghdfskjghksdfgkjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Perhaps it wasn't the best idea to try and finish all of the import/export code in a single week. I've written it all. Not sure how much works. Need sleep and/or caffeine. More work and possible real update tomorrow.

No comments: